top of page
การสร้างห้องและประจำชั้น.jpeg

     JCampus เป็นระบบการจัดการข้อมูลกลุ่มโรงเรียน เขตการศึกษา แบบอเนกประสงค์ ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานประจำวันของโรงเรียนเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ยุ่งยาก เน้นลดขั้นตอนซ้ำซ้อน นำเสนอรายงานข้อมูลแบบ real-time เฉพาะที่มีความสำคัญหรือตามที่ผู้ใช้งานตั้งค่าไว้แต่แรก

 

     JCampus เป็นระบบรวมศูนย์ข้อมูลที่เหมาะกับการบริหารงานแบบกระจายอำนาจ ความโปร่งใสของข้อมูลจะสนับสนุนการทำงานที่อยู่บนความไว้วางใจระหว่างองค์กรที่อยู่ภายใต้ระบบบริหารงานดังกล่าว ในขณะที่ส่วนกลาง หรือ เขตการศึกษาสามารถตรวจสอบ รับทราบการเคลื่อนไหวของข้อมูล สถิติ นโยบาย หลักสูตรผ่านระบบการบริหารงานได้ตลอดเวลาผ่าน ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ( Automatic Notification System ) 

Video

Video

Video

      สามารถพิมพ์ ใบ ปพ.1 2 3  ใบรายงานผลการศึกษาตาม รวมถึงแบบฟอร์ม จดหมาย ใบรายงานผลลัพธ์ต่างๆ ตามที่โรงเรียนหรือเขตการศึกษาต้องการในอนาคต

     

heat map

       โปรแกรมบนมือถือ Jcampus ช่วยให้นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู เข้าถึงซอฟแวร์ได้สะดวก ช่วยให้การทำงานและการแบ่งปันข้อมูล ของทุกภาคส่วนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

ช่องคะแนนเชื่อมต่อและอ้างอิงไปที่ มาตรฐานของ ดัชนีชี้วัด ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางกระทวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อรับทราบผลลัพธ์ ในรูปแบบของค่าสถิติหรือ Dashboards ของแต่ละมาตราฐาน จากมุมมองของนักเรียนและครูผู้สอน แบ่งตามระดับชั้น โรงเรียน เขตการศึกษา เป็นต้น ข้อมูลรายละเอียดของมาตรฐานดัชนีชี้ดสามารถถูกปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

standard jcampus.jpeg

ออกแบบให้สร้าง ช่องคะแนน และแบ่งตามกลุ่มช่องคะแนนแบบไม่จำกัด ค่าน้ำหนักของกลุ่มช่องคะแนนถูกปรับเปลี่ยนได้ตามอิสระตามนโยบายของโรงเรียนสามารถบันทึก ร มส. หรือ อื่นๆ ได้ในช่องคะแนนครูสอนร่วมสามารถบันทึกคะแนนในวิชาเดียวกันได้ ระบบจะคำนวณและตัดเกรดทุกเวลาเมื่อโรงเรียนต้องการ JCampus มีรายงานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกคะแนน อาทิ การล็อคการบันทึกคะแนน รายงานการเปลี่ยนแปลงคะแนน รายงานเวลาที่บันทึกคะแนน

แผนการสอน.jpeg

การประเมินการสอนแผนการเรียนการสอน หลักสูตรที่ทางเขตการศึกษา หรือ เหมาะกับนโยบาย decentralized หรือ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ถึงแม้ว่าโรงเรียนเหล่านี้มีอิสระในหารบริหารและ  ปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในพื้นที่ หรืออัตลักญน์ ในขณะที่ส่วนกลางรับทราบข้อมูลแบบ Real-time หากมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมหลักสูตรใดๆ  ทั้งนี้ทางส่วนกลางนำหลักสูตรหรือแผนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาวิเคราะห์ และเผยแพร่ไปที่สถาบันต่างๆ ได้อย่างทันที 

โรงเรียนสามาถปรับนโยบายการคำนวณเกรดตามค่าน้ำหนักและกลุ่มคะแนน ช่องคะแนนเชื่อมโยงกับตัวดัชนีชี้วัดตามที่ทางโรงเรียน หรือทางเขตการศึกษา ต้องการพิมพ์ในรายงานคะแนนแจ้งเตือนข้อมูลที่มีความสำคัญ 

Heat Map ระบุตำแหน่งข้อมูลตามโซนบน Google Maps โดยใช้เครื่องมือ DMS (Digital Mapping Soft) คู่กับ GIS (Geographical Information Systems) ช่วยให้ตรวจสอบ

เห็นภาพตำแหน่งนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนภายในเขตการศึกษาบนแผนที่ หรือสร้างแผนที่พร้อมแสดงตำแหน่งของข้อมูลประเภทต่างๆ เชิงพื้นที่ของข้อมูลของคุณ เช่น การเข้าเรียน การศึกษาพิเศษ ระเบียบวินัย นักเรียนที่ต้องการความดูแลพิเศษ และอื่นๆ 

Screen Shot 2566-03-14 at 13.05.47.png

Jcmapus เป็นที่ช่วยโรงเรียน สถาบัน หรือ องค์กร ช่วยลดค่าใช้จ่าย เน้นการทำงานที่ตรงจุดโฟกัส ไปที่ข้อมูล และขั้นตอนการทำงานที่มีประโยชน์กับผู้ ใช้งานซอฟต์แวร JCampus ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสถาบันโดยจัดการการรับเข้าเรียนออนไลน์ การจัดห้องประจำชั้น ตารางสอน นักเรียน โดยใช้เวลาภายใน 1  วันในการอัพเดทข้อมูลปีการศึกษาใหม่ เป็น platform เดียวที่ให้ความสำคัญกับค่าสถิติ ผลสัมฤิทธ์ของตัวดัชนีชี้วัด ตามมาตราฐานของแต่ละวิชา 

556.jpg

คลาวน์

สนับสนุนการทำงนออนไลน์24ชั่วโมงด้วย

ระบบคลาวน์ของล็อกซเล่ย์ทีให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลระดับสูง

ข้อมูลคงอยู่ถาวร

ข้อมูลการศึกษา ทุกช่วงเวลาจะถูกเก็บ

รักษาอย่างถาวรทางโรงเรียนเขตการ

ศึกษาสามารถbackupข้อมูลได้ตลอดเวลา

975.jpg

ใช้งานสะดวกผ่านเว็บ

รองรับทุกเว็บเบราเซอร์และทุกอุปกรณ์ อัพเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันตลอดการใช้งาน 

102 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

102 Na Ranong Road. Klong Toey,

Bangkok, 10110, Thailand

เบอร์โทรศัพท์ (66) 02-348-8885, 081-655-4141, 093-559-1138

เเฟกซ์ 02-348-8903

อีเมล์ jcampus.th@gmail.com

Phone 02-348-8885, 081-655-4141, 093-559-1138
Fax 02-348-8903
E-mail jcampus.th@gmail.com

Thanks for submitting!

bottom of page